Varför Aalto?

Finland behöver nya idéer, spjutspetsforskning, företagsamhet, arbete och nytt ledarskap. Det krävs mod att ta steget ut i det okända för att utforska, lära och försöka. Här vill Aalto-universitetet vara en aktiv aktör och partner. Din donation till Aalto-universitetet innebär att du stödjer arbetet för ett starkare Finland.

Click here to donate

Fokus på våra starka sidor

Innovationer, nya företag, arbetsplatser och välfärd

Du kan stödja universitetets hela verksamhet eller donationer kan riktas till ett av Aaltos tre utbildningsområden: det ekonomiska, det konstnärliga, eller det tekniska.

Det är även möjligt att donera till Aalto-universitetets fokusområden ICT och samhällets digitalisering, Avancerade energilösningar, Kunskapsuppbyggnad inom konst och design, Material och hållbar användning av naturresurser, Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld, Människokoncentrerad byggd miljö, Hälsa och välfärd samt Game changers.

Om du önskar mera information om ovannämnda områden eller vill donera minst 10 000 euro, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer.

kuva

Riktade donationer

Allmänt till universitetet
Read more

Varje donation bidrar till att bygga ett starkare, framgångsrikare och konkurrenskraftigare Finland.

Donationsbeloppet är inte det viktigaste. Det viktigaste för oss är att varje enskild donator har valt att vara med och utveckla Aalto-universitetet. Varje bidrag, oavsett storlek, har betydelse.

Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Donationer till det ekonomiska utbildningsområdet:
Read more

Aalto-universitetets nationella och internationella uppgift är att svara mot affärslivets ständigt föränderliga behov.

Affärsverksamheten förändras konstant och kräver ny forskningskunskap och kompetens som vårt universitet bidrar med. Viktiga forskningsteman är till exempel strategiskt ledarskap, förändringar i konsumentbeteende till följd av digitaliseringen samt att hantera och dra nytta av enorma datamängder i beslutsfattandet.

 

Närmare upplysningar:

Kauppakorkeakoulu – johtavaa näkemystä (Handelshögskolan – ledande visioner), videofilm
Projektet New Global

Stöd vårt arbete med att utveckla tvärvetenskaplig kompetens.
Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Donationer till det konstnärliga utbildningsområdet:
Read more

Till samhällets kritiska framgångsfaktorer hör att strukturera all den information som finns i världen.

Aalto-universitetets forskning och utbildning inom konst och design lägger fokus på design av enskilda verk, produkter och tjänster samt människonära livsmiljöer. Detta ger nöjda användare samt välfungerande produkter och tjänster.

Konst skapar kritisk debatt som berikar och utvecklar samhället. Den kreativa ekonomin, bland annat spelindustrin, är en betydande tillväxtbransch. Future Media Lab forskar i och utvecklar framtidens medielösningar.

Närmare upplysningar:
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu – maailma uusin silmin (Högskolan för konst, design och arkitektur – nya perspektiv), videofilm
Högskolan för konst, design och arkitektur
Aalto Festival 2015
Aalto-universitetet, Media Factory
Living+
Mediecentret LUME

Stöd vårt arbete med att utveckla tvärvetenskaplig kompetens.
Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Donationer till det teknisk-vetenskapliga utbildningsområdet
Read more

Aalto-universitetet är en banbrytare när det gäller digitaliseringen i undervisning och forskning i Finland. Vi skapar hållbarare energilösningar och löser några av Finlands största utmaningar inom hälso- och välfärdsteknologibranschen.

En bred forskning inom materialvetenskaper öppnar dessutom för nya samarbetsmöjligheter. Fokus ligger på bland annat nanoteknik, mikrotillverkningsteknik liksom biomaterial och avancerade funktionella material.

Stöd vårt arbete med att utveckla  tvärvetenskaplig kompetens.
Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Aalto vidareutvecklar Finlands digitalisering
ICT-branschen genomgår en stor omvandling som berör alla industrisektorer från basindustrin till teknologiindustrin.

Industriellt internet, maskinell intelligens, Big Data, 3D-skrivarnas möjligheter, digitala kundupplevelser, cybersäkerhet och många andra frågor är viktiga med tanke på Finlands framgång.

Närmare upplysningar:
Högskolan för elektroteknik
Sähkötekniikan korkeakoulu – Signaali laadusta (Högskolan för elektroteknik – Signalerar kvalitet), videofilm
Aalto Digi Platform

Tvärvetenskaplig energiforskning
Energiforskning hör till Aalto-universitetets viktigaste kompetensområde, som stärks ytterligare genom den tvärvetenskapliga Energiplattformen. Inom elektroteknik har Aalto-universitetet gjort ett genombrott i solcellsutvecklingen. Även forskningen i hållbara energilösningar är på högsta världsnivå. Till exempel Smart Grids, smarta elnät med optimal produktion och distribution.

Totalt 25 professorer med forskningsgrupper arbetar inom energiområdet. Antalet utexaminerade diplomingenjörer och magistrar är drygt 80 medan ett tiotal avlägger doktorsexamen per år.

Närmare upplysningar:
Aalto-universitetets Energiplattform
Insinööritieteiden korkeakoulu – tiedettä tekniikkaan (Högskolan för ingenjörsvetenskaper – vetenskap för teknik), videofilm
Aalto-yliopisto – kohti parempaa maailmaa (Aalto-universitetet – mot en bättre värld), video
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Högskolan för kemiteknik

Tillväxtmöjligheter inom hälso- och välfärdsbranschen
Utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknologin löser en del av Finlands viktigaste utmaningar. Grundforskningens resultat leder till innovationer, applikationer och tjänster för människor.

Neurovetenskap och neuroteknologi samt otaliga andra områden inom hälsa och välfärd genererar intressanta tillväxtmöjligheter för nya företag.

Magisterprogrammet Life Science Technologies är ett kraftprov för tre av Aalto-universitets tekniska högskolor.

Närmare upplysningar:
Health Factory
Projektet aivoAALTO (hjärnVÅG)
Magisterprogrammet Life Science Technologies
COIN
Koneoppimistutkimus (Forskning inom maskininlärning), videofilm
Vetenskap på huden – projektet för artificiell hud
Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik

Materialforskning och hållbar användning av naturresurser
Aalto-universitetet har bred sakkunskap inom materialområdet när det gäller materialfysik och fysiken hos tät materia, nanovetenskap och nanoteknologi, mekanik och materialvetenskap samt hållbar användning och hantering av naturresurser.

Den materialforskning som bedrivs vid universitetet stöder tillämpningar inom närapå alla industribranscher, bland annat teknologi-, energi-, textil-, skogs- och livsmedelsindustrin.

Innovationer som föds ur materialforskningen skapar nya möjligheter för finländska och internationella företag.

Närmare upplysningar:
Vetenskap och forskning
Högskolan för kemiteknik, studerandeprojekt
Insinööritieteiden korkeakoulu – tiedettä tekniikkaan (Högskolan för ingenjörsvetenskaper – vetenskap för teknik), videofilm

ICT och digitalisering
Read more

Aalto-universitetet producerar 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna på ICT-området och av högskoleutbildningen. Utifrån denna bas kan universitetet leda Finlands strävan att digitalisera många funktioner i samhället, från nya konsumenttjänster till medier, underhållning, utbildning, hälsovård, detaljhandel och många industrigrenar. Forskningen i informations- och kommunikationsteknik omfattar både teori och praktik, beräkningsbaserade och matematiska vetenskaper, mjuk- och hårdvaruteknologier, datasäkerhet, digitala medier, digitala tjänster och digital projektering och förvaltning inom olika teknologier och industrisektorer. Helheten skapar utmärkta förutsättningar för mångdisciplinära innovationer. En djupare förståelse av exempelvis digitaliseringen och de sociala medierna kan nås bara utifrån ett multidisciplinärt perspektiv som förenar konst och design, näringsliv samt vetenskap och teknologi.

Mera information: http://www.aalto.fi/sv/research/strengths/

Avancerade energilösningar
Read more

Huvudteman inom forskningen på energiområdet vid Aalto-universitetet är energivetenskaper, mångdisciplinära energiteknologier samt energi och miljö. Forskningen omfattar avancerade teknologier för förnybar energi, effektiva, ekologiska och tillförlitliga energiproduktionssystem, distribution och drift samt övervakning och förståelse av miljön.  Den energirelaterade forskningens resultat främjar Finlands energipolitik och skapar hållbara energilösningar samt energiinnovationer och -tillämpningar med global räckvidd.

Mera information:

http://www.aalto.fi/sv/research/strengths/

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld
Read more

Vid Aalto-universitetet studerar man olika frågor som är kopplade till den globala ekonomins dynamik. Spetsforskning bedrivs inom områdena företagsekonomi, ekonomi och produktionsekonomi. Forskningen sker i nära växelverkan med den finländska industrin. Forskningsrönen bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

Mera information: http://biz.aalto.fi/fi/about/

 

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design
Read more

Vid Aalto-universitetet har kunskapsuppbyggnaden en inriktning där människan alltid står i centrum och där konst, teknologi och näringsliv förenas i en fruktbar symbios. Universitet har ett erfarenhetsinriktat synsätt och fokuserar på sensoriska och manuella färdigheter och kunskaper. Målet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt. Konst och design är nära förknippade med forskningen inom olika teknikområden: många forskare inom konst och design tillämpar olika teknologier inom konst och i andra sociokulturella sammanhang. Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design innefattar också utveckling av teknologier som anknyter till systemplanering och hållbar utveckling.

Mera information:

http://arts.aalto.fi/sv/research/

Människocentrerad byggd miljö
Read more

Aalto-universitetet utvecklar mångdisciplinär forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre livsmiljöer. Målet är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse. Urbaniseringen, ett effektivt resursutnyttjande, den åldrande befolkningen och de utmaningar som skapas av vårt mångkulturella samhälle samt de möjligheter som erbjuds av digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen är alla element i denna mångfasetterade forskning. Forskningens resultat ger värdefulla bidrag till samhällsutvecklingen.

Mera information:

http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

Material och hållbar användning av naturresurser
Read more

Aalto-universitetet har en bred kompetens inom materialområdet när det gäller materialfysik och fysiken hos tät materia, nanovetenskap och -teknologi, mekanik och materialvetenskap samt hållbar användning och hantering av naturresurser. Den materialforskning som bedrivs vid universitet stöder tillämpningar inom data- och kommunikationsteknik, energi- och hälsoteknologi, textildesign på modeområdet och inom många andra industribranscher. Innovationer som föds ur materialforskningen skapar nya möjligheter för finländska och internationella företag.

Mera information:

http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

Hälsa och välfärd
Read more

Forskningen inom hälsa och välfärd inriktas huvudsakligen på neurovetenskap och -teknologi, funktionell magnetröntgen, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, övrigateknologier i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap. En stor del av Aalto-universitetets forskning på detta område sker i nära samverkan med Helsingfors universitet och Helsingforsregionens universitets centralsjukhus. Deras sakkunskap inom medicin och klinisk forskning kompletterar Aalto-universitetets huvudsakligen tekniska betraktelsesätt. Inom områdena hälsa och välfärd finns en stor innovationspotential. Vid Aalto-universitetet förädlas grundforskningens resultat till innovationer, tillämpningar och tjänster för slutanvändarna. Forskningen möter alltså samhällets behov. Universitet strävar också efter att medverka i den omfattande förnyelseprocess som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt står inför under de kommande tio åren.

Mera information: http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

 

Aalto Game Changers Ändra världen
Read more
Vi på Aalto-universitetet tror på styrkan i nyfikenhet och vi uppmuntrar våra omkring 20 000 studerande att undersöka det okända och att lära sig och göra saker på ett helt nytt sätt – tillsammans och över gränserna.Vår starkaste sida är alla aaltoiter och den öppna atmosfären som inspirerar till att spränga gränser. Kunniga inom olika områden får utnyttja sin egen toppkompetens i sina drömteam och skapa relationer och nätverk som består även efter avslutade studier.Våra tre campuser är mycket internationella, likaså vårt nätverk av mer än 400 partneruniversitet. Detta garanterar mångsidiga utbytes-, praktik- och projektmöjligheter.Bland annat Startup Sauna samt Slush, som även har väckt internationell uppmärksamhet, kommer från Aalto. Redan i början av studier kan man delta i intressanta och praktiska projekt inom företagslivet. Vid Aalto-universitetet ser 70 nya företag dagens ljus varje år.Otaniemi campuset utvecklas kontinuerligt och stödjer vår vision att bygga ett innovativt samhälle. Det fungerar som motor för innovationer, till vilka företag, Aalto alumner, startups och teknologiparker ständigt ansluter sig allt tätare.I MIT:s jämförelse av 200 universitet placerade sig Aalto bland världens 5 stigande stjärnor.Mera information:http://www.aalto.fi/en/studies/
förnyelsen av campus
Read more

Aalto-universitetets huvudcampus i Otnäs i Esbo stöder universitetets vision om att bygga ett innovativt samhälle. Alla universitetets kärnverksamheter kommer att vara belägna i Otnäs från och med år 2021.

Otnäs, som expanderar och utvecklas, för samman forskare, lärare och studerande från branscherna inom teknik, handelsvetenskap samt konst, design och arkitektur. Campus området förnyas till en unik gemenskap för samarbete, dit även partners från övriga världen lockas till. Det öppna och experimentella campuset uppmuntrar till skapandet av innovationer och utbyte av idéer.

Många av huvudkontoren till Finlands största företag samt många mindre företag finns på området och i dess omedelbara närhet. Det bor över tvåtusen studerande i Otnäs.

Alla högskolor vid Aalto-universitetet har verksamhet i Otnäs. Universitetet har även campus i Tölö och Arabia i Helsingfors. Övriga verksamhetsenheter finns i S:t Michel, Vasa och Björneborg.

Läs mera om förnyelsen av campus i Otnäs:

http://www.aalto.fi/sv/about/campus/construction/

Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Resultat

Från plan till handling

Aalto-universitetet har haft styrkan hos tre anrika universitet att bygga vidare på. Och på sju år har vi utvecklats till en internationellt sett ännu intressantare och mer högklassig gemenskap som sjuder av företagsamhet. De fem första åren har burit frukt. Resultatet är tvärvetenskapligt lärande och forskning av hög kvalitet.

ikoni

Vetenskap och konst möter teknik och ekonomi

Design Factory som redan har spridits till fem kontinenter, erbjuder studerande möjlighet att arbeta i tvärvetenskapliga team för att lösa företagens praktiska problem. Aalto-universitetets energieffektivitetsprogram kombinerar forskningskunskap från alla våra discipliner. Magisterprogrammet Creative Sustainability handlar om att skapa nya hållbara lösningar.

ikoni

Studerande blir även företagare

Initiativ till stöd för företagsamhet, såsom Aalto-universitetets utbildning i företagsamhet (Aalto Ventures Program) och studerandes kraftprov SLUSH, har skapat en positiv förändring utan like i den finländska företagsamhetskulturen. Startup Sauna hjälper lovande företag att utveckla sina affärsidéer under ledning av erfarna företagare.

ikoni

Studerande i fokus

Aalto-universitets studerande kan ännu friare staka ut sin egen studieväg och även välja kurser från andra ämnesområden. Dessutom stöder Aalto-universitetet årligen internationella studier för närapå tusen studerande.

ikoni

De främsta inom sina områden strålar samman

En tredjedel av dem som har rekryterats till Aalto-universitetets nya akademiska karriärsystem för professorer kommer från utlandet. Forskarnas arbete representerar inom många discipliner den absoluta vetenskapliga toppen i världen.

ikoni

Mervärde för samhället

I internationell jämförelse är vår samverkan med företag ett av världens bästa. Samarbetet med internationella samarbetspartner, så som universiteten i Tongji och Stanford, erbjuder nya möjligheter och kontaktnät.

Aaltos fem nya mål

En framgångens brobryggare

Finland lever på export, och för att nå framgång i den globala konkurrensen behöver vår industri starka innovationspartnerskap. Genom att bedriva banbrytande forskning och utbilda nya experter skapar vi nya jobb, ekonomisk tillväxt och välfärd i Finland. Extern finansiering hjälper Aalto-universitetet att över tid hålla jämna steg med den internationella utvecklingen och bevara sin konkurrenskraft. Tillsammans kan vi lösa utmaningar, med ett starkare Finland i åtanke.

icon

Vi utbildar framtidens experter

Aalto-universitetets utbildningsprogram genererar mångsidiga experter som placerar sig på olika poster i samhället. De utexaminerade behärskar grunderna i till exempel ekonomi eller företagsamhet. Våra säregna magister- och doktorsprogram lockar även de bästa internationella studerandena.

icon

Nya metoder till stöd för lärande

Vi ser till att studerande och lärare har den nyaste tekniken och den bästa pedagogiken till sitt förfogande. Vi bjuder in företagare, formgivare/designrar och experter från företag till att bli samarbetsparter och lära ut färdigheter för affärslivet.

icon

Vi hjälper företag och samfund att förnya sig

Arbetslivets experter uppdaterar sina färdigheter via våra fortbildningskurser för vuxna. Vår ledarskapsutbildning blir en av Europas bästa.

icon

Vi löser samhällets stora utmaningar

Vår strävan är att vara en av världens bästa inom utvalda fokusområden. Våra forskare utvecklar effektivare energilösningar, unika nya material och hälsofrämjande teknik.

icon

Innovationskluster i värdsklass till Otnäs

När experter inom olika områden samverkar förändras världen till det bättre. Vi utvecklar Otnäs till världens bästa innovationskluster där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Vi öppnar våra lokaliteter för att samverka med företag och samfund. Även internationella företag bjuds in till samarbete.

Contact information for the donor engagement team:

Hannu Seristö

Vice President

+358 50 383 2478

hannu.seristo(at)aalto.fi

Teppo Heiskanen

Director of Advancement and Corporate Engagement

+358 50 363 3223

teppo.heiskanen(at)aalto.fi

Sinikka Heikkala

Head of Donor Engagement

+358 400 908 899

sinikka.heikkala(at)aalto.fi

Elina Karvonen

Advisor, Donor Engagement (on parental leave)

+358 50 364 1446

elina.karvonen(at)aalto.fi

Jaana Tammisto

Advisor, Donor Engagement

+358 50 409 5772

jaana.tammisto(at)aalto.fi

Jenni Pyytövaara

Senior Advisor, Donor Engagement

+358 50 308 1162

jenni.pyytovaara(at)aalto.fi

Marita Halme

Coordinator of Advancement and Corporate Engagement

+358 40 576 1349

marita.halme(at)aalto.fi

Katja Hampunen

Communications Coordinator, Advancement and Corporate Engagement

+358 50 475 0120

katja.hampunen(at)aalto.fi